Algemene Voorwaarden Boundless Inspiration

Hier kunt u de de Algemene Voorwaarden downloaden.

ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities en begrippen

Boundless Inspiration De eenmanszaak Boundless Inspiration, gevestigd aan de Overhagenseweg 8, 6883 GV Velp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09219992, de handelaar resp. (reis)organisator die de reis aanbiedt en gebruiker van deze Voorwaarden.
Reiziger Iedere persoon die met Boundless Inspiration een overeenkomst betreffende een reis sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen.
Reisdienst Personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst in de zin van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener De dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Boundless Inspiration.
Overeenkomst De reisovereenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Boundless Inspiration zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis.
Schriftelijk Op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Pakketreis Een pakketreis in de zin van de wet.
Reissom Prijs van een door Boundless Inspiration georganiseerde reis.
Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Boundless Inspiration.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boundless Inspiration aangeboden of met Boundless Inspiration overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, reisvoorstel, offerte en Overeenkomst tussen Boundless Inspiration en een Reiziger waarop Boundless Inspiration deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Boundless Inspiration houdt in dat Reiziger de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Boundless Inspiration zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

2.3 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Boundless Inspiration, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Boundless Inspiration.

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Reiziger wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Boundless Inspiration uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Boundless Inspiration verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Boundless Inspiration. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door Boundless Inspiration zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Boundless Inspiration. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Boundless Inspiration.

De Reiziger boekt de reis via de website van Boundless Inspiration door een formulier naar waarheid in te vullen en het accepteren van deze Voorwaarden. Door het maken van een boeking komt er een Overeenkomst tot stand tussen de Reiziger en Boundless Inspiration. Bij reizen op maat wordt een offerte uitgebracht per email. Een schriftelijk (per e-mail) akkoord op deze offerte wordt gezien als vastlegging van de Overeenkomst.

3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden Boundless Inspiration niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Boundless Inspiration heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

3.5 Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Boundless Inspiration aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Boundless Inspiration als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Boundless Inspiration dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Boundless Inspiration het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Boundless Inspiration het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Boundless Inspiration de Reiziger een nieuw aanbod.

3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Boundless Inspiration de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Bevestiging van de boeking
Boundless Inspiration stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

3.9 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Boundless Inspiration.

3.11 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door Boundless Inspiration

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en nabij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.

4.2 Informatie door Boundless Inspiration na boeking
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Boundless Inspiration de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.3 Informatie door Boundless Inspiration voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.

4.4 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Boundless Inspiration verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.

4.5 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Boundless Inspiration onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.6 Informatie over verzekering
Boundless Inspiration verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Boundless Inspiration kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Boundless Inspiration of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Boundless Inspiration in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.
De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor een goede lichamelijke en geestelijke conditie welke is afgestemd op de gewenste reis. Boundless Inspiration kan niet beoordelen of een Reiziger met gezondheidsbeperkingen (zowel lichamelijk als geestelijk) in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. In geval van twijfel dient de Reiziger vooraf een arts te raadplegen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een factuur met uitnodiging om het geld naar de rekening van Certo Escrow over te maken. Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur dient 50% van de reissom te zijn . Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 50% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan aan Certo Escrow. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan aan Certo Escrow. Na een succesvol afgeronde reis wordt het bedrag door Certo Escrow overgemaakt naar Boundless Inspiration.

6.3 Certo Escrow
Nadat de Reiziger van Boundless Inspiration een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt deze van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Reiziger wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan de Reiziger direct overgaan tot betaling. In het geval de Reiziger niet aan internetbankieren doet, kan deze ook een overboeking doen.

6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan Boundless Inspiration het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Boundless Inspiration het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Boundless Inspiration de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Boundless Inspiration onverlet.

6.6 STO-reisgarantie
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Boundless Inspiration gebruik van de STO-reisgarantie. De garantie geldt voor alle reizen, behalve voor losse accommodaties en losse tickets. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van financieel onvermogen van Boundless Inspiration ervoor zorgen dat de Reiziger reeds betaald geld terugkrijgt, de reis kan vervolgen of naar huis kan reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. De Reiziger betaalt de Reissom niet aan Boundless Inspiration maar betaalt deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Boundless Inspiration uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – een nieuw vliegticket wordt geboekt.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger

8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan Boundless Inspiration Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Boundless Inspiration is hier niet toe gehouden. Boundless Inspiration stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Boundless Inspiration wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of in het weekend wordt de volgende werkdag (ma-vr) gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten
Bij annulering van de reis door Reiziger zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd aan Boundless Inspiration:
• tot 2 maanden voor vertrek: 50% van de Reissom, met een minimum van € 250,- per persoon
• van 2 maanden tot 2 weken voor vertrek: 75% van de Reissom
• bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige Reissom.
Wanneer door derden, zoals luchtvaartmaatschappijen en accommodatieverschaffers, andere annuleringsvoorwaarden gehanteerd worden, dan zullen eventuele extra annuleringskosten aan Reiziger doorberekend worden.

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1 Prijswijziging
Boundless Inspiration kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Boundless Inspiration stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 – Wijziging door Boundless Inspiration

11.1 Wijzigingen
Boundless Inspiration heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan Boundless Inspiration de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien Boundless Inspiration niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Boundless Inspiration de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Boundless Inspiration de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Boundless Inspiration Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Boundless Inspiration de Reiziger onverwijld op de hoogte van:
• de wijzigingen,
• de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Boundless Inspiration Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,
• het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
• indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7 Terugbetaling betaalde reissom
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane reissom onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terugbetaald.

11.8 Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging
Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan Boundless Inspiration dient te worden toegerekend, biedt Boundless Inspiration de Reiziger een passende schadevergoeding. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de Reiziger noch aan Boundless Inspiration worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12 – Opzegging door Boundless Inspiration

12.1 Opzegging
Boundless Inspiration kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de Reis.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt Boundless Inspiration reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Boundless Inspiration het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Boundless Inspiration onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

13.1 Goede uitvoering van de Reis
Boundless Inspiration is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Boundless Inspiration zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
Boundless Inspiration zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Boundless Inspiration niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Boundless Inspiration bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit

14.1 Conformiteit
Boundless Inspiration dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Boundless Inspiration overeenkomstig artikel 18onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

14.3 Oplossing door Boundless Inspiration
Boundless Inspiration draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

14.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Boundless Inspiration een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6 Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Boundless Inspiration deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Boundless Inspiration bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15 – Hulp en bijstand

15.1 Verplichte bijstand
Boundless Inspiration verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten
Boundless Inspiration brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding & exoneratie

16.1 Schadevergoeding
Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.

16.2 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden is Boundless Inspiration verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt, en er dient rekening gehouden te worden met de aard van de reis.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig hiervoor bedoelde verwachtingen, is de Reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18.

Boundless Inspiration is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
• tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Boundless Inspiration, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Boundless Inspiration kunnen worden toegerekend;
• overmacht situaties zoals wijzigingen in dienstregelingen, oorlogssituaties, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech en natuurrampen;
• diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen zoals bagage en reisdocumenten;
• invloed en handelen van niet bij de Overeenkomst betrokken derden;
• het door de Reiziger in bezit hebben van volgens de Nederlandse wet of die van het gastland verboden stoffen of goederen;
• het door de Reiziger handelen in strijd met de wet en zeden van het land waar men reist;
• fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen;
• kennelijke fouten in het reisprogramma;
• schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden of plegen te bieden.

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van Boundless Inspiration voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Boundless Inspiration.

16.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien Boundless Inspiration aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

16.5 Verzekerde schade
Boundless Inspiration is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

16.6 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.7 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Boundless Inspiration verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Boundless Inspiration of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger

17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Boundless Inspiration en de Reisdienstverleners op te volgen.

17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Boundless Inspiration dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Boundless Inspiration of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

17.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Boundless Inspiration van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Bezit van geldige reisdocumenten
De Reiziger dient er zorg voor te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, waaronder een geldig paspoort en eventueel vereiste visum, en de benodigde vaccinaties. Tevens is Reiziger verantwoordelijk voor de juiste tenaamstelling op (vlieg)tickets.

Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van de benodigde documenten of vaccinaties of een verkeerde tenaamstelling, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Reiziger. Restitutie van de Reissom is in dat geval niet mogelijk.

Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, dan komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn/haar rekening.

Indien de Reiziger uiterlijk vijf (5) werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij/zij dit direct bij Boundless Inspiration.

17.6 Verzekeringen
Het afsluiten van een reisverzekering is voor iedere Reiziger verplicht. De Reiziger dient een kopie van deze reisverzekering met alle gegevens uiterlijk 14 dagen vóór vertrek aan Boundless Inspiration toe te sturen.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

17.7 Essenties
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Boundless Inspiration aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Boundless Inspiration zal een reële inspanning leveren om hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Boundless Inspiration.

Boundless Inspiration heeft in het geval van een medische essentie het recht alle daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de Reiziger.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 – Klachten

18.1 Informatie
Boundless Inspiration verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood en in voorkomend geval diens lokale agenten of vertegenwoordiger(s).

18.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding of een reisagent van Boundless Inspiration ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding of –agent te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Boundless Inspiration te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of per e-mail. Boundless Inspiration verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met Boundless Inspiration komen voor rekening van Boundless Inspiration. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Boundless Inspiration te zijn ingediend. Boundless Inspiration is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Boundless Inspiration door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2 Intellectuele eigendom
Het reproductierecht op cursusmateriaal van de creatieve workshops is eigendom van de kunstenaar/begeleider en kan gebruikt worden alleen door de Reiziger. De Reiziger mag het materiaal niet vermenigvuldigen en/of gebruiken voor commerciële activiteiten.

19.3 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.4 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder¬lands recht van toepassing. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Boundless Inspiration de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.6 Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn via de website van Boundless Inspiration te raadplegen en te downloaden.

Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

19.7 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.